De 9 types van het enneagram: welke persoonlijkheid heb jij? (2024)

Inspiratie

geschreven door Phebe Somers

16/08/2019 16 augustus 2019

Het enneagram is een model dat tracht de verschillende persoonlijkheden van de mens in kaart te brengen aan de hand van enkele dominante karaktereigenschappen. Om te ontdekken tot welk type jij behoort bestaan er tal van tests. Wij kozen er alvast een betrouwbare versie uit voor jullie: https://www.eclecticenergies.com/nederlands/enneagram/dotest .

De 9 enneagram types ontrafeld: stappenplan

STAP 1 // Welk type ben jij? Doe de test via https://www.eclecticenergies.com/nederlands/enneagram/dotest
STAP 2 // Vervolgens lees je de betekenis hieronder.

Type 1 – perfectionistisch

'Enen' zijn geen gemakkelijke mensen om mee om te gaan, omdat ze alleen maar het beste van hun omgeving verwachten. Ze leggen de lat hoog voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ze koesteren een sterke moraliserende drang en willen het liefst alle situaties naar hun hand zetten. Ze wijken zelden af van hun eigen standpunt en gaan er steeds van uit dat zij het aan het rechte eind hebben. Op organisatorisch vlak excelleren ze, maar in romantische settings zijn ze moeilijk te bekoren, omdat ze niet willen settelen voor iets minder dan een sprookjeswaardige relatie.

Type 2 – behulpzaam

'Tweeën' kunnen ongetwijfeld op een stevige vriendenkring rekenen, want met hun empathisch karakter kunnen ze elke zuurpruim voor zich winnen. Ze kunnen het absoluut niet hebben wanneer iemand er openlijk voor uit komt dat ze de 'Twee' geen aangenaam gezelschap achten. Anderen plezieren is hun prioriteit, hun trots is dan ook enorm gekrenkt wanneer ze hierin lijken te falen. In hun huis is gezelligheid troef, want de volledige inrichting staat in het teken van entertainen van (onverwachts) bezoek. Ze krijgen het al gauw knap lastig als ze het echter even zonder sociaal contact moeten stellen.

Type 3 – dynamisch

De 9 types van het enneagram: welke persoonlijkheid heb jij? (2)

'Drieën' kunnen niet stilzitten, want dat betekent dat ze geen vooruitgang boeken. Hun torenhoge ambitie zorgt ervoor dat ze de waarde van een mens gaan meten aan de hand van hun prestaties. Ze kruipen maar al te graag in de rol van Superman of Superwoman, want dat is precies de indruk die ze bij hun omgeving willen achterlaten. Je laten intimideren door een 'Drie' is haast onvermijdelijk, want hun onfeilbare zelfzekerheid doet lijken alsof ze alles aankunnen. Schijn bedriegt echter, want ook zij zijn niet onverwoestbaar, al zeker niet op emotioneel vlak.

Type 4 – individualistisch

Als er één type is dat 's ochtends het huis niet verlaat alvorens een grondige blik in de spiegel te werpen, dan is het wel type 'Vier'. 'Vieren' zijn boeiende, authentieke individuen. Met de nadruk op 'individuen', want ook al voelen ze zich goed binnen een groep of een gezin, ze hechten enorm veel belang aan hun eigen identiteit. Ze zwemmen vaak tegen de stroom in, en blinken daarom vaak uit door hun creativiteit en originele ideeën. Hoewel ze individualistisch aangelegd zijn, snakken ze toch naar een liefdevolle relatie, meer dan eender welk ander type.

Type 5 – observerend

Smalltalk is niet besteed aan dit type. 'Vijven' gedragen zich vrij afstandelijk, en maken het meteen duidelijk dat ze geen zin hebben in oppervlakkig sociaal contact. Liever bewaren ze een objectief overzicht van alles wat er zich rond hen afspeelt. Dat betekent niet dat ze ongevoelig zijn, ze laten zich gewoon liever leiden door feiten in plaats van door emoties. “Kennis is macht”, dat zou zo wel eens hun motto kunnen zijn. Indien iemand echter dezelfde interesses deelt als een 'Vijf', kan hij/zij hier urenlang over blijven doorgaan.

Type 6 – loyaal

Vertrouwen en zekerheid staan centraal in het leven van 'Zessen'. Over het algemeen gaan ze ietwat angstig door het leven, door hun constante nood aan bevestiging en steun. Verscheurd door twijfels en doemscenario's komen ze maar moeilijk in actie. Desalniettemin verwelkom je ze ongetwijfeld graag in je team, want eenmaal ze zich geborgen voelen heb je een goedlachse vriend aan je zijde waarop je blind kunt vertrouwen. Ook op organisatorisch vlak kun je op hen rekenen, want ze bereiden elk plan steeds tot in de puntjes voor.

Type 7 – optimistisch

'Zevens' barsten van de 'joie de vivre' en worden omschreven als echte levensgenieters. Ze houden steeds veel ballen tegelijk in de lucht, want ze hebben een hekel aan verveling. Wilde plannen smeden staat dagelijks op hun agenda, daarom is het niet aan te raden om hen '9 to 5' vast te ketenen aan een bureau. Hun fantasie kent geen grenzen, en dat werkt enorm aanstekelijk voor iedereen die met hen omgaat. Ze komen vaak verstrooid of ongeorganiseerd over, maar door hun ontwapenende spontaniteit wordt dat 'minpuntje' al snel vergeten.

Type 8 – strijdlustig

Een echte Darwin, want voor een 'Acht' geldt uitsluitend de wet van de sterkste. 'Achten' houden de touwtjes strak in handen, want ze zijn als de dood voor het verliezen van de controle. Alles in het leven is een wedstrijd, die ze koste wat kost willen winnen. Pas dan voelen ze zich beschermd (door zichzelf) en kunnen ze tot rust komen. Je herkent 'Achten' aan hun directe en onverbloemde stijl van spreken en omgang met anderen. Ze maken graag beslissingen, zij het voor zichzelf, of in naam van anderen.

Type 9 – vreedzaam

Echte bruggenbouwers zijn het, die 'Negens'. Luisteren kunnen ze als de beste, en je zult ze niet snel hun eigen mening horen verkondigen. Conflicten vermijden ze niet alleen maar, ze lossen ze nog liever gewoon op. Van een verstoorde harmonie worden ze onrustig, daarom schuiven ze zichzelf vaak naar voren om te bemiddelen wanneer dat nodig blijkt te zijn. Ze verliezen zelden hun kalmte, waardoor je niet zou verwachten dat er diep vanbinnen een angst heerst om over het hoofd gezien te worden.

De 9 types van het enneagram: welke persoonlijkheid heb jij? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5923

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.